Thư viện ảnh
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 10 : 147
Năm 2022 : 2.719.613
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch BDTX Tổ TA Năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS

 

PHÒNG GD& ĐT BÌNH ĐẠI                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HUỲNH TẤN PHÁT                     Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

 

Số:02 / KH-Tổ                                                                                                         Châu Hưng, ngày  01 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS

Năm học 2017 - 2018

 

Căn cứ vào công văn số 995/ PGD & ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Đại về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017 – 2018.

Thực hiện theo kế hoạch số 02 KH-THCS ngày 22/ 9/2017 của Trường THCS Huỳnh Tấn Phát xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ và giáo viên năm học 2017- 2018.

Tổ Tiếng Anh - Tin học xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho tổ như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.

- Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.

 

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG :

Cán bộ quản lí và giáo viên trong nhà trường.

 

III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC- THỜI GIAN BỒI DƯỠNG:

1. Số lượng tiết học:

120 tiết/năm học/cán bộ, giáo viên

2. Nội dung:

1. Khối kiến thức bắt buộc:

1.1. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, chính sách, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông tri số 03-TT/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy; Công văn số 1047-CV/HU ngày 01/8/2017 của Huyện ủy; Công văn số 2078/UBND-VHXH ngày 16/8/2017 của UBND Huyện về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018; công văn so61/PGD&ĐT-THCS ngày 06/9/2017 của Phòng giáo dục và Đào tạo Bình Đại về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2017-2018.

Các văn bản chỉ đạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo và Phòng giáo dục và Đào tạo; Chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn. Cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các buổi học chính trị do huyện, xã, trường tổ chức.

- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên về nội dung phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ năm học như sau:

- Dự và triển khai các chuyên đề do Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, kiến thức liên môn, chủ đề tích hợp…

- Xây dựng chuyên đề, chủ đề dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả trang mạng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn.

- Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống trong môn học, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa phù hợp đối tượng học sinh.

- Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; một số kỹ thuật đánh giá và sử dụng kỹ thuật đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học;

- Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bồi dưỡng chuyên môn cấp THCS: Trao đổi kinh nghiệm dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn.

- Bồi dưỡng các chuyên đề theo kế hoạch số 923/KH-PGD&ĐT ngày 16/8/2017 của Phòng giáo dục và đào tạo về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học cơ sở năm học 2017-2018.

Chuyên đề 1: Kỹ năng phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông (tổ trưởng học và nộp bài: 28/8/2017; 28/9/2017; 28/10/2017).

Chuyên đề 2 : Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn cấp trung học (tổ trưởng học và nộp bài 28/10/2017).

Chuyên đề 3 : Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo (tổ trưởng và giáo viên học và nộp bài 28/9/2017).

Chuyên đề 4 : Tổ chức dạy học theo chủ đề - Tích hợp, liên môn (tổ trưởng và giáo viên học và nộp bài 28/10/2017).

Chuyên đề 5 : Kỹ thuật xây dựng ma trận và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan (tổ trưởng và giáo viên học và nộp bài 28/11/2017).

2. Khối kiến thức tự chọn: 60 tiết/năm học/giáo viên

2.1. Nội dung: Tổ thống nhất tự chọn 4 modun trong 41 modun để bồi dưỡng theo hình thức tự học:

* Modun 36 (10 tiết): Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS. (học tháng 11/2017)

Mục tiêu: Có kĩ năng tổ chức giáo dục giá trị sống cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục.

* Modun 39 (20 tiết) : Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục giáo học sinh THCS. ( học tháng 12/2017)

Mục tiêu: Lập được kế hoạch và thực hiện kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục giáo học sinh THCS Sử dụng được các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS.

* Modun 40 (20 tiết): Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục ( học tháng 01- 02/2018)

Mục tiêu: Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THCS.

* Modun 41 (10 tiết): Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS ( học tháng 4/2018).

Mục tiêu: Có kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh THCS

2.2. Phương thức: Tự học

IV. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên:

Thực hiện qua 3 hình thức: Tự học, học tập trung, học từ xa ( qua trang mạng trường học kết nối )

- Bồi dưỡng tập trung:

+ Học tập tài liệu bồi dưỡng thường xuyên do Bộ giáo dục, Sở giáo dục biên soạn kết hợp với sinh hoạt chuyên môn tại tổ bộ môn của nhà trường

+ Sinh hoạt chuyên đề, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó, dạy thao giảng do tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện.

- Tự bồi dưỡng: Giáo viên tự chọn các mô đun cần thiết ở nội dung về khối kiến thức tự chọn. ( gv tổ thống nhất các modun tổ lựa chọn).

- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua trang trường học kết nối).

Mỗi GV lập quyển sổ cá nhân để ghi chép tiến độ thực hiện và kết quả bồi dưỡng.

V. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên:

1. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX:

- Đối với Giáo viên: Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề, sổ bồi dưỡng thường xuyên.

Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:

- Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).

- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).

2.Thang điểm đánh giá kết quả BDTX:

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

3. Điểm trung bình kết quả BDTX:

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên): 3

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

4. Xếp loại kết quả BDTX

4.1. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.

Kết quả xếp loại BDTX như sau:

a) Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

b) Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

c) Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

4.2. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

4.3. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

VI. Quy định hồ sơ

1. Cá nhân:

- Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên ( 3 quyển tương ứng với 3 nội dung học)

- Tài liệu theo từng nội dung quy định.

- Kế hoạch BDTX cá nhân.

2. Tập thể:

- Kế hoạch BDTX của tổ

- Tổ trưởng chuyên môn có sổ theo dõi giáo viên tham gia bồi dưỡng,

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên

VII. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch BDTX tổ và hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân gởi về lãnh đạo nhà trường.

- Phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của giáo viên; đặc biệt có kiểm tra sổ ghi chép hàng tháng, nộp bài qua trang mạng trường học kết nối của giáo viên trong tổ.

- Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường vào tháng 5/2017.

2. Trách nhiệm của giáo viên:

- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của tổ chuyên môn và nhà trường;

- Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

 Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017- 2018 của tổ Tiếng Anh -Tin Học, tất cả giáo viên tồ nghiêm túc thực hiện, trong từng lúc sẽ có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Nơi nhận:

- Bộ phận chuyên môn trường;

- GV tổ( thực hiện),

- Lưu.

                   TỔ TRƯỞNG

 

 

 

               NGUYỄN THỊ ANH THƯ

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới